Get Adobe Flash player

Historia Szkoły Podstawowej w Rąbieniu

Początki szkolnictwa w Rąbieniu związane są z osobą Rafała Bratoszewskiego, właściciela Brużycy, przyszłego założyciela Aleksandrowa. To dzięki jego działalności i wsparciu finansowemu w kolonii Ruda (Bugaj) wybudowano w 1799 roku drewniany budynek szkoły. Była to pierwsza niemiecka szkoła wiejska w tych okolicach. Druga taka powstała w 1805 roku w Rąbieniu.

Według ustnych relacji mieszkańców mieściła się ona w drewnianym budynku usytuowanym w pobliżu skrzyżowania dróg Aleksandrów Ł. – Konstantynów i Łódź - Wola Grzymkowa.

historia1

Z kart zachowanej Kroniki Szkoły za lata 1945 – 1967 dowiadujemy się, że na przełomie XIX i XX wieku władze carskie wybudowały nowy budynek szkolny, w którym po przeniesieniu szkoły do obecnego miejsca, przez wiele lat znajdował się sklep spożywczy. W roku 2009 budynek został zburzony a na jego miejscu powstała restauracja el Fuego.

historia2

 

historia3Fotografia pochodzi ze zbiorów p. Skowerendy

 

Kierownik szkoły Wacław Tukaj z pierwszą powojenną klasą. W tle budynek carskiej szkoły od strony boiska.

Z powodu zwiększającej się liczby uczniów, zarówno w latach międzywojennych jak i powojennych, część dzieci uczyła się w oddzielnym budynku. Dzisiaj mieści się w nim Urząd Poczty, filia Biblioteki Publicznej
z Aleksandrowa Łódzkiego oraz Ośrodek Zdrowia.

historia4

Najstarszy dokument szkolny, jakim jest Księga Główna Ocen i Postępów Uczniów w Nauce z lat
1924 – 1934, wskazuje na to, że w momencie dokonywania pierwszych wpisów uczniów szkoła w Rąbieniu nosiła nazwę: Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna.

historia5

Na zachowanym świadectwie szkolnym z roku 1931/32 widnieje już nowa nazwa: Czteroklasowa Szkoła Powszechna w Rąbieniu. Do szkoły uczęszczała wtedy młodzież pochodzenia polskiego i niemieckiego. Dzieci uczyły się takich przedmiotów jak: język polski, język niemiecki, rachunki z geometrią, przyroda, historia, rysunki, roboty, roboty kobiece, śpiew, religia, gry i gimnastyka. Oceniana była pilność i sprawowanie. Lekcje trwały po 50 minut.
W 1932 roku, według uchwalonej przez sejm Ustawy o Ustroju Szkolnictwa, rąbieńska szkoła staje się Publiczną Szkołą Powszechną Stopnia Drugiego, w której nauka trwała siedem lat, przy czym klasą kończącą szkołę była
2– letnia klasa szósta. W takim kształcie szkoła przetrwała do 1939 roku.

historia6

Fotografia ze zbiorów p. Tadeusza Stasiaka (1937 rok)

 

historia7

W czasie II wojny światowej szkoła była przeznaczona wyłącznie dla dzieci niemieckich, a nauka odbywała się w języku niemieckim Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku szkołę (doszczętnie zdewastowaną) organizował pierwszy kierownik – Wacław Tukaj. Od tej chwili następuje bardzo dynamiczny rozwój szkoły, zwiększa się liczba uczniów, od około 50 w 1945 do 120 w 1950 roku. W roku 1948/49 szkoła realizuje program sześciu klas. Uczęszcza do niej ok. 90-100 dzieci. Od 1 września 1949 roku kierownikiem zostaje Józef Rudnicki.
W roku szkolnym 1951/52 szkoła realizuje program siedmiu klas, w których uczy się od 100 do 120 dzieci i pracuje 4 nauczycieli. W roku szkolnym 1959/60 ilość uczniów przekracza liczbę 200. Nauka odbywała się w nadzwyczaj trudnych warunkach - dzieci uczyły się w pięciu salach lekcyjnych (w dwóch budynkach), brak było szatni, kancelarii, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń na sprzęty i pomoce naukowe.

Kierownik placówki Józef Rudnicki podjął starania o budowę nowej szkoły w Rąbieniu. Zorganizował całe społeczeństwo obwodu szkolnego, gromadzkie Rady Narodowe i władze oświatowe na terenie powiatu
i województwa. W 1959 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rąbieniu powołało Komitet Budowy Szkoły. Po trzech latach starań, w 1961 roku, budowa szkoły została ujęta w planie Kuratorium jako inwestycja państwowa. 17 lipca 1961 roku parcela pod budowę została przekazana Łódzkiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu. Pierwsze prace, w których wzięło aktywny udział miejscowe społeczeństwo wykonując wykopy pod fundamenty szkoły, rozpoczęły się 24 lipca 1961 roku, a 19 sierpnia1961roku wmurowano akt erekcyjny.

historia8

 

Fotografia ze zbiorów p. Bućko

historia9

                                                                                                                                    Fotografia ze zbiorów p. G. i W. Żaków

 

Do końca 1961 roku budynek został pokryty dachem a 1 wrześniu 1962 roku uczniowie rozpoczęli tu naukę.

W roku szkolnym 1962/63 w obwodzie szkolnym znajdowało się 262 dzieci ze wsi: Rąbień, Rąbień AB, Romanów, Rszewek i Jagodnica. 213 z nich uczęszczało do szkoły w Rąbieniu, pozostali do Aleksandrowa, Konstantynowa i Łodzi. Od roku szkolnego 1966/67 stanowisko kierownika szkoły obejmuje Czesław Możdżeń.
W szkole pracuje 9 nauczycieli uczących 219 uczniów w 8 klasach.

 W roku 1966 przeprowadzono reformę szkolnictwa wprowadzając klasę VIII. 16 uczniów urodzonych
w 1952 r., w miesiącach styczeń-czerwiec, ukończyło szkołę podstawową w klasie VII. Pozostałych 14 z tego rocznika kontynuowało naukę w klasie VIII roku szkolnego 1966/1967. Kierownikiem szkoły był
Wojciech Żak, który swoją funkcję pełnił w latach 1967-1971. Od roku 1971 do 1984 szkołą kierował Władysław Gubański. W roku 1978 nastąpiło obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły. W roku szkolnym 1977/78 absolwentami naszej szkoły jednocześnie zostają uczniowie klasy VIII, VII, VI. Uczniowie klasy VII i klas szóstych kolejnych roczników dalszą naukę kontynuowali w szkołach w Aleksandrowie Ł., Konstantynowie Ł. i Łodzi.

W 1981 r. przywrócono wyższy stopień organizacyjny szkoły, tj. klasę VIII, dlatego w roku szkolnym 1981/1982 i 1982/1983 nie było w naszej szkole absolwentów, a uczniowie tych klas kończyli szkołę w roku 1984
w klasie VIII. W tym też roku dyrektorem szkoły została Barbara Olińska, która swoją funkcję sprawowała przez okres 22 lat - do roku 2006. Rok 1998/1999 był pierwszy rokiem, w którym absolwentami zostało 22 szóstoklasistów. Ostatnich 24 absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej opuściło mury w roku szkolnym 1999/2000. Rok ten jest jednocześnie drugim rokiem funkcjonowania 6-letniej szkoły podstawowej, którą ukończyło wtedy 21 uczniów.

W kwietniu roku 2001 szóstoklasiści po raz pierwszy przystąpili do zewnętrznego sprawdzianu w klasie VI badającego podstawowe wiadomości i umiejętności.

 2001 rok jest rokiem szczególnym dla społeczności szkolnej. 15 października tego roku szkoła otrzymuje zaszczytne imię Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz sztandar ufundowany przez Dariusza Sauera a poświęcony przez abp. Władysława Ziółka. 

historia10

Fundator p. Dariusz Sauer przekazuje sztandar dyrektor szkoły p. Barbarze Olińskiej

 

historia11

Poświęcenie tablicy pamiątkowej przez abp. Władysława Ziółka

 Zostaje także odsłonięta pamiątkowa tablica. Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie zaangażowanie
i wsparcie wielkiego przyjaciela szkoły, proboszcza rąbieńskiej parafii ks. kan. Andrzeja Mikołajczyka.

 Na przestrzeni lat szkoła diametralnie zmieniała swoje oblicze, wykonano wiele remontów i modernizacji, m.in. dobudowanie kotłowni i zaplecza socjalnego, modernizacja kuchni, wyburzenie 24 pieców węglowych
i założenie instalacji centralnego ogrzewania (1997), wymiana starej podłogi drewnianej w sali gimnastycznej na nową, położenie chodnika przed szkołą (1998), wymiana opraw lamp w korytarzach i w jednej z klas. Remont pomieszczeń klasowych, toalet, malowanie korytarzy, odnowienie i wymiana części rynien i malowanie pozostałych, malowanie elewacji budynku (2001 ), wymiana pokrycia dachu, wykonanie schodów na patio.
W budynku dydaktycznym wymieniono okna z drewnianych na wykonane z PCV.

W 2004 roku odsłonięto usytuowany na dziedzińcu szkoły, tuż przy wejściu głównym do budynku, pomnik Patrona szkoły ufundowany przez Mariolę i Jana Mikołajczyków.

historia12 Odsłonięcie pomnika Patrona Szkoły

  W 2005 roku powstała pracownia zajęć informatycznych z 10 stanowiskami. Środki na ten cel pochodziły
z funduszy unijnych. Wcześniej uczniowie korzystali z kilku komputerów Atari. Pierwszy zakupiono z pieniędzy uzyskanych z zorganizowanej przez nauczyciela szkoły Romana Bednarskiego i uczniów klas starszych akcji zbiórki złomu w Rąbieniu i okolicach.Następny komputer zakupiono w maju 1988 roku ze środków zgromadzonych
w trakcie organizacji balu karnawałowego dla rodziców. Kolejny przekazał sponsor Dariusz Sauer.

Obecnie w szkole uczy się 304 uczniów w 13 oddziałach (w tym 11 oddziałów szkolnych i 2 grupy przedszkolne). Placówka zatrudnia 25 nauczycieli i 7 osób administracji i obsługi.

Od 2006 roku placówką kieruje Małgorzata Patoleta, związana ze szkołą od 1990 roku, starszym absolwentom znana jako Małgorzata Wojdalska - nauczyciel języka polskiego i przyrody.

  W czasie wakacji 2007 roku przeprowadzono wiele prac remontowych, m.in. wymieniono podłogi na parterze szkoły (zerwano stare drewniane podłogi położone nalegarach, zasypano 80 tonami piasku ponad półmetrowej głębokości podpiwniczenie, zagęszczono podłoże, ocieplono styropianem, wykonano wylewkę betonową, na którą położono wykładziny przemysłowe). Odmalowano sale lekcyjne, korytarze, dokonano generalnego remontu jadalni, kuchni. Przeniesiono bibliotekę szkolną do nowego pomieszczenia powstałego
z części dawnej sali gimnastycznej i wyposażono ją w komputery i dostęp do Internetu a także w nowe regały
i meble. 

historia13

 Rodzice uczniów przy pracach remontowych

  30 listopada 2007 roku - w 45 rocznicę istnienia szkoły w obecnym budynku - dokonano otwarcia nowoczesnej hali sportowej. Zastąpiła ona dotychczasową niewielką salę gimnastyczną, która obecnie jest klasopracownią. Wraz z halą powstało zaplecze sanitarno – szatniowe i parking samochodowy dla pracowników szkoły.

 

historia14     Otwarcie hali poprzedziła uroczysta msza św. koncelebrowana przez bp Adam Lepę, który w asyście
ks. kan. Andrzeja Mikołajczyka dokonał poświęcenia obiektu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk, władze gminne z burmistrzem Jackiem Lipińskim na czele, dyrektor Departamentu
ds. Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Ryszard Kaliński, przedstawiciele Łódzkiego Kuratorium Oświaty- wicekurator Cezariusz Mostowski, starszy wizytator Maria Szulc. Uroczystości towarzyszyła ogólnopolska wystawa malarstwa Soli Deo poświęcona pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Budowa hali trwała niecały rok i kosztowała 2 mln 915 tys. zł, z czego 600 tys. dofinansował Urząd Marszałkowski w Łodzi a pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki. Z funduszy pozyskanych od rodziców i innych osób zakupiono i zainstalowano profesjonalne nagłośnienie hali sportowej o wartości ponad
8 tys. zł.

W tym samym czasie w jednym z pomieszczeń nowo wybudowanej części szkoły powstaje Izba Tradycji,
w której znalazły godne miejsce pamiątki gromadzone przez ponad 15 lat przez nauczyciela historii Romana Bednarskiego.

historia15

Wakacje 2008 to czas wytężonej pracy przy budowie boiska sportowego. Prace rozpoczęto od uporządkowania spraw geodezyjnych terenu, wykarczowano stare drzewa i krzewy – pozostałość po byłych działkach pracowniczych. Ogrodzono teren, nawieziono wiele ton ziemi podwyższając ok. 1 metr podmokły teren pod przyszłe boisko. Zainstalowano oświetlenie oraz bramki.

historia16

„Budowniczowie” szkolnego boiska śp. ks. kan. Andrzej Mikołajczyk i p. Roman Lemański

 Marzenia uczniów spełniły się dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej pomocy pana Romana Lemańskiego oraz ks. Andrzeja Mikołajczyka. Jak zwykle niezawodni okazali się również rodzice naszych uczniów, którzy ciężko pracując ogrodzili boisko, zamontowali bramę wjazdową i 3 furtki.

W tym samym roku na pierwszym piętrze budynku wymieniono pozostałe stare podłogi i pomalowano wyremontowane pomieszczenia.

Z inicjatywy dyrektor M. Patolety 28 listopada 2008 roku, w siódmą rocznicę nadania szkole imienia, otwarto Izbę Pamięci Patrona poświęconą przez bpa Adama Lepę.

historia17

Święto Szkoły 2011r.   Nasi Goście w Izbie Patrona

  W tym też roku wykonano lamperie z tynku mozaikowego we wszystkich korytarzach nowego budynku.

Wiosną 2010 roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, uczniowie otrzymali nowy plac zabaw, który w całości został sfinansowany z funduszy Rady Rodziców i dochodów własnych szkoły.

historia18 Rodzice przy pracy

  W listopadzie tego samego roku zmodernizowano oświetlenie w starym budynku szkoły, wymieniono też drewniane okna w pomieszczeniach zaplecza sanitarno - szatniowego i w starej kotłowni. W 2011 roku wykonano remont zaplecza szatniowo – socjalnego. W tym też roku usunięto szpaler 50-letnich ogromnych topoli rosnących wzdłuż zachodniej granicy boiska i zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w pobliżu.

Dynamicznie wzrastająca w ostatnich latach liczba mieszkańców Rąbienia i okolicznych wsi spowodowała gwałtowny wzrost liczby uczniów. Według danych z Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim taka tendencja będzie się utrzymywać przez kolejne lata. Zmianę liczby uczniów szkoły przedstawia tabela:

Rok szkolny

Liczba uczniów

2006/2007

159

2007/2008

174

2008/2009

183

2009/2010

211

2010/2011

239

2011/2012

254

2012/2013

304

 Od roku szkolnego 2006/2007 istnieją po dwie klasy w poziomie, wzrasta również liczebność uczniów
w klasach. W latach 2011/2012 i 2012/2013 dzieci uczą się w 13 oddziałów (11 szkolnych i 2 grupy przedszkolne). Uczniowie mają do dyspozycji 9 sal lekcyjnych, z których ponad połowa ma niewystarczającą powierzchnię - ok. 30 m kw. Przy liczebności klas starszych od 22 do 32 uczniów powoduje to niezwykle trudne warunki nauki i pracy. Szkołę dotyka zmianowość.
    W 2012 r. rozpoczęła się modernizacja części dydaktycznej starego budynku i rozbudowa szkoły podyktowana koniecznością zwiększenia liczby pomieszczeń klasowych. W lipcu i sierpniu wymieniono instalację elektryczną, instalację co, położono nowe tynki i pomalowano ściany we wszystkich pomieszczeniach
i korytarzach, ponadto w korytarzach zrobiono lamperie
z tynku mozaikowego. Wykonano również termoizolację budynku. 

 

 

 

historia19

Prace remontowe – termoizolacja budynku

  

historia20

Modernizacja- wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania

  We wrześniu tego roku rozpoczęły się prace przy budowie nowego budynku dydaktycznego połączonego
z dotychczasowym – łącznikiem. Wybudowano 9 nowych sal lekcyjnych oraz przebudowano pomieszczenia
na parterze szkoły.

Inwestycja w kwocie około 3 milionów złotych w całości sfinansowana została z budżetu gminnego.

Również ze środków budżetu gminy, funduszy unijnych, a także z dochodów własnych (pochodzących
z wynajmu hali sportowej i pomieszczeń klasowych) szkoła jest na bieżąco doposażana, m.in. w sprzęt
i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

historia21 Luty 2013 r. Powstaje nowy budynek szkoły

  Szkoła od zawsze mogła liczyć również na wsparcie Rodziców, osób prywatnych oraz instytucji i firm. Szczególne miejsce wśród wieloletnich przyjaciół szkoły zajmują: Spółdzielnia Pracy Chemików Xenon, Indeco, Piekarnia T. B. Stefańczyk, Sanator w Rąbieniu. 

historia22Przyjaciele szkoły

         Dzięki bezinteresowności wyżej wymienionych firm a także wielkiemu sercu całej rzeszy nie wymienionych
z imienia i nazwiska osób szkoła ma swój wyjątkowy klimat i charakter. Pomoc i wsparcie dla szkoły to nie tylko wsparcie finansowe, prace fizyczne przy remontach, modernizacji, pracach porządkowych, ale także współpraca
w ramach organizowanych przez szkołę akcjach społecznych i charytatywnych. Wielu uczniów mogło wyjechać na wycieczkę, zjeść obiad lub drugie śniadanie, bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach sportowych dzięki wrażliwości
i życzliwości dobrych ludzi.

 

Kalendarium - najważniejsze daty w historii szkoły

 

1805- władze pruskie przy finansowym wsparciu założyciela Aleksandrowa Łódzkiego Rafała Bratoszewskiego otwierają pierwszą szkołę powszechną w Rąbieniu.

 XIX/XX w- wybudowanie przez rząd carski szkoły – jeden nauczyciel realizujący program trzech oddziałów
w języku rosyjskim,

1932-1939 - po przekształceniu Czteroklasowej Szkoły Powszechnej szkoła staje się Publiczną Szkołą Powszechną Stopnia Drugiego z siedmioletnim cyklem kształcenia. Do szkoły uczęszczają dzieci polskiego
i niemieckiego pochodzenia,

 II wojna światowa- szkoła wyłącznie dla dzieci niemieckich; doszczętnie zdewastowana w czasie działań Wojennych,

 1945- szkołę organizuje Wacław Tukaj – pierwszy kierownik; dynamiczny rozwój szkoły- w roku szkolnym 1959/1960 ilość dzieci przekracza liczbę 100,

 1959- powołanie Komitetu Budowy Szkoły,

 1961- budowa szkoły zostaje ujęta w planie Kuratorium jako inwestycja państwowa ; przekazanie terenu pod budowę,

 1962- oddanie szkoły do użytku; w tym roku pierwszy dzwonek w nowej szkole usłyszało 213 uczniów,

 1967- stanowisko kierownika obejmuje Czesław Możdżeń,

 1967- kierownikiem placówki zostaje Wojciech Żak.; liczba uczniów sięga 230osób,

 1971- funkcję dyrektora szkoły obejmuje Władysław Gubański; w szkole uczy się ok.200 uczniów,

 1984- dyrektorem szkoły zostaje Barbara Olińska; przeprowadzono wiele remontów i modernizacji (m.in. wymiana pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, dobudowanie kotłowni i zaplecza socjalnego, generalny remont sali gimnastycznej, remont pomieszczeń klasowych),

 1999- reforma oświaty- szkoła podstawowa sześcioklasowa,

 2001- nadanie szkole imienia Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęcenie sztandaru,

 2004 - odsłonięcie pomnika Patrona szkoły,

 2007- dyrektorem zostaje Małgorzata Patoleta; w listopadzie oddana zostaje do użytku nowoczesna hala sportowa z zapleczem sanitarno – szatniowym; przeprowadzono wiele prac remontowych, m.in. wymiana podłóg na parterze szkoły, odmalowanie sal lekcyjnych, modernizacja jadalni, kuchni, biblioteki szkolnej; powstaje nowoczesna hala sportowa i Izba Tradycji,

 2008 - powstaje szkolne boisko sportowe; otwarcie Izby Patrona Szkoły,

 2009- uczniowie otrzymują bezpieczny, nowoczesny i doskonale wyposażony plac zabaw,

 2009 - modernizacja oświetlenia, wymiana okien w części socjalnej budynku,

 2010 - remont zaplecza szatniowo – socjalnego w starym budynku szkoły,

 2011 - modernizacja części dydaktycznej starego budynku i rozbudowa szkoły.

 Przez pięćdziesiąt lat funkcjonowania placówki szkołą zarządzało 7 dyrektorów a w jej murach uczyło 83 nauczycieli.

Dyrektorzy:

Wacław Tukaj 1945-1949

Józef Rudnicki 1949- 1966

Czesław Możdżeń 1966-1967

Wojciech Żak   1967-1971

Władysław Gubański 1971-1984

Barbara Olińska1984-2007

Małgorzata Patoleta 2007-

 

 Nauczyciele:

Arendarczyk Ewa

Baczyńska Jadwiga

Bąkała – Maszarek Katarzyna

Bednarski Roman

Bogutczak Zofia

Borozyńska Marzena

Chorębała Justyna

Ciesiński Waldemar

Czechowicka Wanda

Dąbrowicz Jerzy

Dolata Jolanta

Gałach Maria

Glińska Urszula

Granosik Violetta

Gruner Iwona

Gubańska Zofia

Gubański Władysław

Hadryś Anna

Hejduk Tomasz

Kałuzińska Anna

Karpińska Mariola

Kaźmierczak Ewelina

Klimko Jan

Kłys Jolanta

Konrad Jan

Kosmala Barbara

Kotarska Dorota

Kowalska Elżbieta

Krawczyk Aleksandra

Kubasińska Monika

Kwiatkowska Grażyna

Kwiatkowska Magdalena

Kwiatkowska - Głuszek Julita

Kwiecińska Barbara  

Lis Katarzyna

Maciaszczyk Daniela

Mikołajczyk Andrzej ks. Kanonik

Możdżeń Czesław

Możdżeń Maria

Olczyk Zbigniew

Olifierowicz Kinga

Olińska Barbara

Onopa Piotr

Paczesna Justyna

Pasternak Monika

Patoleta Małgorzata

Pietrzak Anna

Pietrzak (Pawłowska) Danuta

Pintera Cezary

Pintera Grzegorz

Powalska Jolanta

Pres- Wika Bożena

Puchalska Magdalena

Raczyńska Stanisława

Radek Ilona

Ruczkowski Wojciech

Rudnicki Józef

Rusołowska Dorota

Seta Jolanta

Sicińska- Wiśniewska Ewa

Skonieczka Bogusława

Skulska Emilia

Smolarek Alicja

Stępień Elżbieta

Stępniak Maria

Szczepaniak Agnieszka

Szlakowska Małgorzata

Szymala Tomasz

Ślawska Teresa

Thomas Szczepan

Tukaj Wacław

Urbanowicz Zofia

Walczak Karolina

Wijata Łukasz

Wiśniak Barbara

Wojdalska Małgorzata

Wolniakowska Małgorzata

Woźnicki Tomasz

Wrosz Halina

Zaleśna Elzbieta

Ziąbka Bogumiła

Zieliński (imię nieznane)

Zieliński Dariusz

Żak Genowefa

Żak Wojciech

 

O sprawne funkcjonowanie szkoły na przestrzeni pięćdziesięciu lat dbało 65 pracowników administracji i obsługi.

Pracownicy niepedagogiczni:

Bajon Józefa

Baum Teresa

Baum Krzysztof

Bąbrych Elżbieta

Bednarska Grażyna

Belter Teresa

Błaszczyk Andrzej

Brzezińska Władysława

Bućko Henryka

Chynek Helena

Dąbrowska Maria

Dąbrowski Jerzy

Doreńska Marianna

Doreński Franciszek

Drozda Jan

Durka Dorota

Dymowski Jerzy

Erdman Elżbieta

Gawryło Anna

Gazda Maksymilian

Gąsiorowska Kazimiera

Głowacki Krzysztof

Gzik Krystyna

Jarocińska Beata

Jędrzejczak Mariola

Kacprzak Beata

Kacprzak Bogusław

Kamola Leokadia

Kardewska Zofia

Kardewski Jarosław

Karpik Krzysztof

Kowalski Marcin

Krawczyńska Ewa

Kwiatkowska Dorota

Lach Alicja

Lefik Włodzimierz

Leśniewska Zuzanna

Mach Ireneusz

Matusiak Halina

Nowak Zofia

Olińska Magdalena

Oliński Eugeniusz

Osipowicz Danuta

Patoleta Paweł

Pędziwiatr Zofia

Piotrowski Mieczysław

Redlińska Genowefa

Rozwadowski Zbigniew

Różycka Joanna

Serwatka Henryk

Smolarek Leszek

Smolarek Ludwika

Starbała Leonard

Stefańczyk Andrzej

Szkudlarek Katarzyna

Szturma Otylia

Szutenbach Krystyna

Ścigaczewska Maria

Urbaniak Genowefa

Włodarek Anna

Włodarska Irena

Wojtczyk Dariusz

Woszczyk Teresa

Zalasa Barbara

Zych Zenon