Get Adobe Flash player

Świetlica szkolna :

 

Od poniedziałku do piątku czynna w godzinach :

7.00 – 17.00

 

 

Opiekunowie świetlicy:

Barbara Majewska,

Paulina Kaźmierczak

Katarzyna Synoradzka

Roman Bednarski

 

 

 

 

REGULAMIN ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

  1. Do świetlicy szkolnej mogą być zapisane dzieci rodziców lub prawnych opiekunów, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki po zakończeniu zajęć szkolnych.
  2. Odbiór dzieci odbywa się do godziny 1700.
  3. Dzieci odbierane są przez rodziców, prawnych opiekunów, bądź osoby upoważnione, odnotowane w Karcie Zgłoszenia Dziecka do świetlicy.
  4. Odbiór dzieci przez osoby nieupoważnione musi być wcześniej zgłoszony i potwierdzony pisemną informacją rodziców lub prawnych opiekunów.
  5. Rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona, który z przyczyn obiektywnych nie może odebrać dziecka o wyznaczonej porze, zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia wychowawcy o ewentualnym opóźnieniu.
  6. W przypadkach szczególnych np. odbiór dziecka w czasie przerwy, rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona, ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu bezpośrednio wychowawcy świetlicy.
  7. Rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona odbierająca dziecko przebywające w świetlicy lub sali lekcyjnej, czeka na jego zgłoszenie się w wyznaczonym miejscu.
  8. Rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona odbierająca dziecko po godzinie 1700 ma obowiązek odnotowania tego faktu w zeszycie spóźnień znajdującym się u wychowawcy świetlicy.
  9. Prowadzący dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się po dzieci uczęszczające na nie, bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.