Get Adobe Flash player

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĄBIENIU im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

1.      Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

2.      Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).

  1. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
  2. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
  3. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
  4. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1.      Do świetlicy przyjmuje się:

a)    uczniów klas I – IV, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,

b)    świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu,

c)    opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

d)    z opieki w świetlicy korzystają także dzieci dojeżdżające, oczekujące na rozpoczęcie lekcji lub na odjazd autobusu.

2.      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).

3.      Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 730 – 1630 (według tygodniowego planu pracy świetlicy).

4.      Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

5.      Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

DOKUMENTACJA

1.      Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

2.      Dziennik zajęć.

3.      Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1.      Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2.      Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3.      Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

4.      Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

5.      Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

6.      W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

7.      Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

8.      Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

9.      Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

10.  W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

11.  Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

Regulamin świetlicy szkolnej.

1.      Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie za zgodą Dyrektora.

2.      Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne. Czas pracy świetlicy dostosowuje się w miarę możliwości do potrzeb uczniów i rodziców.

3.      Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładami zajęć dydaktyczno-wychowawczymi szkoły.

4.      Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy.

5.      W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik zajęć.

6.      Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców.

7.      Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od ich zgłoszenia się do świetlicy, do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili wyjścia ze szkoły.

8.      Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy lub o powtarzających się nieobecnościach uczniów.

9.      Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę.

10.  Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.

 

Prawa uczestnika świetlicy:

1)      wybór zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

2)      korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

3)      wpływ na planowanie pracy w świetlicy.

 

Obowiązki uczestnika świetlicy:

1)      systematyczny udział w zajęciach;

2)      przestrzeganie regulaminu świetlicy;

3)      dbałość o porządek i wystrój świetlicy;

4)      poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy;

5)      kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych.

 

FUNKCJE ŚWIETLICY:

1.      Służy realizacji funkcji dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.

a)    wdrażania dziecka do samodzielnej pracy umysłowej,

b)    rozbudowania zainteresowań ucznia,

c)    poznania sytuacji domowej i przyczyn niepowodzeń w nauce poprzez kontakt z wychowawcami i rodzicami oraz obserwację ucznia.

 

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

1.      Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność świetlicy.

2.      Pracownicy:

a)      w świetlicy pracuje dwóch nauczycieli – wychowawców oraz inni nauczyciele według potrzeb.

3.      Czas pracy świetlicy:

a)      według planu pracy szkoły.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW

1.      Kwalifikowanie uczniów do świetlicy

2.      Sporządzanie planu pracy

3.      Prowadzenie dziennika zajęć.

4.      Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

5.      Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

6.      Udzielanie pomocy w nauce uczniom słabszym.

7.      Dbałość o estetykę świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY:

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

1.      Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

2.      Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

3.      Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i zabawek będących na wyposażeniu świetlicy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

1.      Regularnego i obowiązkowego uczestniczenia na zajęciach w godzinach przed i po lekcjach,

2.      Obowiązkowego usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy,

3.      Nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów,

4.      Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,

5.      Poszanowanie sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń,

6.      Wypożyczanie gier od dyżurnych i zwracanie ich w należytym stanie.